Modifierad satellitbaserad habitatmodell för tjäder för uppföljning av biodiversitetsvärden i sydsvenska skogar

 

Bakgrund och syfte

Projektet är baserat på resultat från ett tidigare projekt ”Satellitdata för modellering av tjäderhabitat, en indikator på värdefull skog”, (RYS 2006). Genom att använda ett så kallat habitatindex baserat på parametrar härledda från analys av satellitbilder och inventeringsdata från tjäderspelplatser vid tre olika tidpunkter påvisades en korrelation mellan en nedgång i spelande tjädertuppar i Kolmården och Jönköpings län sedan 1980-talet, och förändringar i utbredningen av skogar av lämplig typ och storlek.
Tjäderns roll som “paraplyart” och indikator för biodiversitetsvärden är väl undersökt och etablerad.

Anledningen är dess behov av större områden av relativt öppen mogen tallskog i en mosaik av myr och flerskiktad barrskog som överlappar habitatbehoven hos ett antal signalarter.

Användare av resultaten från habitatmodellering för tjäder inkluderar Naturvårdsverket som har ansvar för att säkerställa skydd av värdefulla naturområden och följa upp och upprätthålla biodiversitet, och länsstyrelser och kommuner som behöver kunna ta fram data för att tillhandahålla information för naturskydd- och skogsbruksplanering samt följa upp och rapportera miljötillståndet. Vissa län har investerat i nästan årlig inventering av tjäderspelplatser sedan 1980-talet och behöver en metod som tolkar dessa data på ett konsekvent sätt med tydlig och enkel visualisering av resultaten.

Projektets syfte är att bekräfta den satellitbaserade habitatmodellens andvändbarhet, utvärdera effekten av att inkludera ytterligare data och anpassa den vidare till användarnas behov. Projektet innebär ett väsentligt steg mot implementering av habitatmodellering som ett verktyg för att identifiera och följa upp områden med höga biodiversitetsvärden i sydsvenska skogar.

Genomförande och förväntade resultat


Det föreslagna projektet kommer att utvärdera användbarheten av den utvecklade modellen, samt testa och utvärdera betydelsen av de olika modellparametrarna. Habitatmodellen kommer att modifieras baserat på återkoppling från användarna i Norrköpings och Jönköpings län, forskningsrön, ytterligare stöddata, och genom att tillämpa modellen på nya satellit- och inventeringsdata.

Laserdata från Lantmäteriet, både markmodellen och punktmolnet, kommer att användas för att ta fram topografiska parametrar för att uppskatta graden av luckighet på grund av hällmarker och blockrik mark i den tätare skogen med syfte att förbättra habitatklassificeringen och stabilisera habitatindexvärden.

Topografisk information (markhöjd, lutning, avstånd till vattendrag) undersöks för att försöka förbättra kartering av det för tjädern livsviktiga blåbärsrisets förekomst. GIS analys kommer att användas som komplement till den satellitbaserade habitatklassningen för att ta fram mått på graden av habitatmosaik och myrkantslängd (skydd och födosök för hönor och kycklingar) inom tjäderreviren, hällmarkernas fördelning och relativa avstånd till störningar (vägar, bebyggelse och kraftledningar). Effekten på habitatindexvärden av att lägga till dessa parameterar kommer sedan utvärderas.

Data från ytterligare en eller två tidpunkter efter 2005 medför en längre tidsserie och används för att ytterligare belysa eventuella trender i upp och nedgång av antalet spelande tuppar. Detta kan liknas vid ett operationellt scenario där kartering och modellering genomförs med regelbundna mellanrum för att följa upp miljömål och tillgodose olika rapporteringskrav.

Högupplösta data, Quickbird/ortofoton och laserdata kommer att användas i kombination med habitatindex data för att skapa tydlig visualisering av förändringar i skogsmarken och habitatindex i studieområdena i Jönköpings län och Kolmården.

Arbetet kommer att ske i nära samarbete med Naturvårdsverket, Länsstyrelserna i Jönköpings och Södermanlands län, samt Norrköpings kommun, vilka kommer att hjälpa till med inventering, återkoppling och utvärdering av resultaten.

Kontakt

Brockmann-Geomatics AB: Susanne Thulin,
070 038 2594, susanne.thulin@brockmann-geomatics.se
Naturvårdsverket: Krister Mild
010-698 1290, krister.mild@naturvardsverket.se
Länsstyrelsen Jönköping: Henrick Blank
0705-519 50 37, henrick.blank@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Södermanland: Per Flodin
0155-26 41 72, per.flodin@lansstyrelsen.se
Norrköpings kommun: Jonas Edlund
011-15 00 00, jonas.edlund@norrkoping.se

Senast uppdaterad: 2 april 2013