Fjärranalysdagarna 2011

Tillsammans med Lantmäteriet, Naturvårdsverket, SMHI, Skogsstyrelsen, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges lantbruksuniversitet arrangerade Rymdstyrelsen den 14-15 mars Fjärranalysdagarna 2011 i Stockholm.

Syfte

Syftet med Fjärranalysdagarna är, liksom de tidigare uppskattade seminarierna, att sprida information om vad som pågår inom det svenska fjärranalysområdet. Fjärranlysdagarna är tänkt att vara en plattform där användare, tjänsteleverantörer och forskare/-utvecklare träffas för att utbyta information och idéer samt så frön till nya samarbetsformer och projekt.

Program

Program för Fjärranalysdagarna 2011


Presentationer

Remote sensing to support biodiversity conservation and human livelihoods,
Aurelié Shapiro , WWF Tyskland

Monitorering av ekosystemtjänster i Mtawara – korridoren, Tanzania
Allan Carlsson, WWF 

Kontinuerlig naturtypskartering (KNAS)
Sandra Wennberg, Naturvårdsverket

FP7 Space
Katrin Danerlöv, Vinnova

Kvalificering av krishantering
Torbjörn Rost, Metria

Kartering av stormfälld skog med SAR resultat från försökskampanjerna 2006 och 2009
Maciej Soja, Chalmers 

Hyggeskartering med ALOS
Johan Fransson, SLU

Rådgivning till lantbrukare med hjälp av SACCES och Google Earth
Mats Söderström, SLU

Radarkartering av skogsbiomassa
Lars Ulander, Chalmer/FOI

Övervakning av palsmyrar i Sverige
Urban Gunnarsson, Länsstyrelsen i Dalarna

My Ocean – prototyp för europeisk marin tjänst
Bertil Håkansson, SMHI

Mosaiker “on the fly”
Lars-Åke Edgardh, Spacemetric

Bio-optical properties of the Baltic Sea - from research to application
Susanne Kratzer, Stockholms Universitet

Europas hårdgjorda ytor, en uppdatering
Karin Larsson, Metria

Remote Sensing for Urbanization Monitoring and Environmental Impact Assessment
Yifang Ban, KTH

Datorvisualisering av landskap
Emma Sandström, SLU

Skogsstyrelsens vision och strategi för fjärranalysandvändning
Lars Björk, Skogsstyrelsen


Förbättrad rektifiering av VHR satellitbilder med laserdata
Simon Ahlberg, Foran RS 
Torbjörn Westin, Spacemetric

Utveckling av miljömålsindikatorer övervakning av naturvårdshänsyn i skogsbruket
Camilla Jönsson, Metria

Förbättrad skogskartering med satellitdata och ytmodell
Sara Wiman, Metria
Erik Willén, Metria

Övevakning av Marina N2000 habitat
Oscar Törnqvist, Metria

Fjärranalys med satellitbilder för övervakning av kustområden
Ann-Christine Hågeryd, SGI

Luftkvalitet och fjärranalys
Magnuz Engardt, SMHI

Application of Remote Sensing in Enviromental
Markus Erhard, EEA

ECMWF’s användning av satellitdata i prognossystemet och återanalyser
Erland Källén, Europeiska vädercentrat, Reading
 
Satellitbildsklassning av fjällvegetation
Heather Reese, SLU

Klassning av vegetation med kombinationen av satellitbilder och laserdata
Karin Nordkvist, SLU

Kartering av röjningsbehov Analys av tidsserier för metodutveckling och implementering av ett karteringsverktyg
Lars Björk, Skogsstyrelsen
Mats Rosengren, Metria
 
Lövskogskartering
Camilla Jönsson, Metria 
Erik Willén, Metria

Busk- och brynkartering för skogssplanering
John Askling, Calluna

Satellite observations of snow on the ground
Susanne Ingvander, Stockholms Universitet
Ian Brown, Stockholms Universitet

Kartering och övervakning av havsis – förbättrade möjligheter med nya satelliter
Leif Eriksson, Chalmers

Satellitbaserad vattenkvalitetsövervakning - ett stöd för vattendirektivet
Alexander Krusper, VPC

GMES-programmet
Göran Boberg, Rymdstyrelsen

Militära och civila satelliter
Hans Jonsson, Metria

Militära och civila Fjärranalyssatelliter; senaste nytt och exempel på omvärldsanalys
Hans Jonsson, Metria
Olle Furberg, Metria

Fjärranalysanvändning inom SMHI
Adam Dybbroe, SMHI

Senast uppdaterad: 23 maj 2011