Fjärranalysdagarna 2009

Rymdstyrelsen, Lantmäteriet, Naturvårdsverket, SMHI och Skogsstyrelsen anordnade Fjärranalysdagarna 2009 i Stockholm den 10 - 11 mars.

Syfte

 

Plenumsession från fjärranalysdagarna 2009.

Syftet med fjärranalysdagarna var, liksom de tidigare uppskattade fjärranalysseminarierna, att sprida information om vad som pågår inom det svenska fjärranalysområdet.
Fjärranalysdagarna är tänkta att vara en plattform där användare, tjänsteleverantörer och forskare/-utvecklare träffas för att utbyta information och idéer samt så frön till nya samarbetsformer och projekt.
  
Plenumsession från fjärranalysdagarna 2009.
Bild:Rymdstyrelsen 
 

Utvärdering

 

Djurönäset

På Fjärranalysdagarnas sista dag gjordes en utvärdering, där deltagarna fick fylla i ett formulär med frågor om vad de tyckte om seminariet.
I allmänhet visade sig deltagarna vara mycket nöjda med seminariet. Det är också tydligt att det finns önskemål om regelbundet återkommande seminarier. Inför planeringen av nästa seminarium kan det finnas anledning att pröva ett annat upplägg med färre plenarpresentationer och kanske med delvis annan inriktning. Sidosessionerna behöver också bli färre och det ska vara lättare att ta sig emellan de olika föreläsningarna. Av praktiska skäl kan det också finnas anledning att välja en plats närmare Arlanda nästa gång.

En sammanställning av svaren kan du se här (pdf)

 

Presentationer


 Föredragningar i plenum varvades med parallella föredrag i mindre sessioner.

Här finns hela programmet som pdf-fil (200 kB)

Du kan titta på de presentationer som hölls genom att klicka på respektive talare. (Öppnas som pdf)

 

Svenska och europeiska användarprojekt till lands och till sjöss

Mats Halling, Lantmäteriet, Corine Land Cover uppdatering i Sverige

Christer Andersson, FOI, Jordobservation som verktyg inom europeisk och svensk försvarspolitik

Erik Willén, Metria, Landtillämpningar inom sjunde ramprogrammet, geoland2 och SAFER

Bertil Håkansson,SMHI, Bättre kunskap om algblomningar med satellitdata

 

Forskning om miljö och klimat

YifangBan, KTH, The ESA-ChinaDragon Program: SatelliteMonitoring of Urban Sprawl in China

Cecilia Johansson, Uppsala Universitet och Eirik Malnes, NORUT, Satellit-och meteorologibaserad
undersökning av snöför rennäringens behov

Lars Ulander, Gustaf Sandberg, Chalmers, Kartering av biomassa i skog med SAR - förstudier för ESA:s
kandidatmission BIOMASS


Jonas Ardö, Lunds Universitet, Kolflödeni Sahel, Markmätningar& skattningar med MODISIan

 

Nya tekniker och presentationsverktyg för användning av satellitdata

Hans Jonsson, Metria, Dataförsörjning från kommande EO-satelliter

Ulf Sandgren, Lantmäteriet, Geodata.se

 

Fjärranalys i urbana miljöer

Michael Ledwith, Metria, RISK-EOS, ur ett svenskt användarperspektiv

Johan Rasmusson, FOI, Förbättrad marklägesbild med förändringsanalys av högupplösta radarsatellitbilder

Sara Wiman, Metria, Hårdgjorda ytor som underlag för dagvattentaxa

YifangBan, KTH, Fusion of Quick Bird/RadarsatSAR for urban land cover mapping

 

Fjärranalys i jord- och skogsbruk

Mikael Egberth, SLU, Monitoring of World Heritage Tropical Forests UNESCO

Anders Forsberg, Jordbruksverket, Uppdatering av blockdatabasen med stöd av satellitdata

Mats Söderström, SWECO, Uppskattning av maltkornskvalitet

 

Svenska och europeiska användarprojekt till lands och till sjöss

Camilla Jönsson, Metria, Kontinuerlig naturtypskartering av skyddade områden

Mats Nilsson, SLU, Nya kNN-skattningar

Ulf Gullne, Sjöfartsverket, Polar View och nyttan för isbrytartjänsten

Erik Willén, Metria, Kartering av hårdgjorda ytor i Europa

 

Forskning om miljö och klimat

Ian Brown, Stockholms Universitet, SAR studier av ”is-shelf”stabilitet, smältning och klimatförändringar på
jordens största inlandsis

Christian Vinterhav och Susanne Kratzer, Stockholms Universitet, Testing three MERIS processors in Baltic Sea coastal areas

Lars Eklundh, Lunds Universitet, Övervakning av vegetation med lågupplösandesatellitdata

Mats Nilsson, SLU, Identifiering av slutavverkningar med hjälp av ALOS PALSAR data

 

Nya tekniker och presentationsverktyg för användningen av satellitdata

Heather Reese, SLU, Kartering av fjällvegetation med hjälp av satellitdata och fältdata från NILS

Torbjörn Westin, Spacemetric,  Automatisk registrering av satellitdata till ortofoton

Kristian Lundberg, Saab Bofors Dynamics, Rapid 3D Mapping

Tobias Edman, Metria, Kartering av jordbruksmark med höga naturvärden (HNV) i Sverige

 

Fjärranalys i vatten

Anna Koffman, Calluna, Sandra Wennberg, Metria, Fjärranalys i konsekvensbedömning avstrandekosystem vid ny reglering av Mälaren

Henrik Forssblad, Rikspolisstyrelsen, Jonas Nilsson, Lst Uppsala, Satellitperspektiv på miljöbrott

Petra Philipsson, Vattenfall Power Consultant, Kartering av grunda havsbottnar

 

Fjärranalys i jord och skogsbruk

Jemt Anna  Eriksson, Lst Dalarna, Mats Rosengren, Metria, Naturvårdsbränningar i skogen för att gynna ett rikt biologiskt liv

Sofia Blom, Jordbruksverket, Hur påverkar förändrade definitioner röjningsaktiviteter i betesmarken

Michael Gilichinsky, SLU, Lavkartering

Aron Davidsson, Metria, Köpstöd för skog

 

 

Plenarpresentationer

K-G Karlsson, SMHI, Fjärranalys i klimatarbetet

Ulf Sandgren, Lantmäteriet, Satellitdatabasen SACCESS -en succé?

Kristine Dannenberg, Rymdstyrelsen, Rymdstyrelsens nationella fjärranalysprogram, forskningsdelen

Robert Lundin, Rymdstyrelsen, Rymdstyrelsens nationella fjärranalysprogram, användardelen med snabbspåret

Mikko Strahlendorff, GMES Byrån, EU-kommissionen, CurrentDevelopment of GMES/Kopernikus

Stefano Bruzzi, ESA-EO direktoratet, ESA'sEarth Observation Programme

Samuel Djavidnia, European Maritime Safety Agency (EMSA), European maritime operational observing systems: from projects to sustainable integrated services

Melissa Chierici, Göteborgs Universitet, Klimatstudier i Antarktis med hjälp av in-situ och satellitdata

Erik Liljas, SMHI, Från ”EU CoreService”till nationella ”Down streamservice (Sea TrackWeb)”

Cecilia Ambjörn, SMHI, Från ”EU CoreService”till nationella ”Down streamservice (Sea TrackWeb)”

Göran Boberg, Rymdstyrelsen, Samordningsuppdraget om GMES

Petra Philipsson, Vattenfall Power Consultant, Vattenkvalite.se”, från forskning till fungerande tillämpning

Yrjö Sucksdorff, Finlands miljöcentral, Finlands fjärranalyspolicy och satellitdataanvändning
 

Programkommitté

 
Göran Boberg och Kristine Dannenberg, Rymdstyrelsen
Erik Willén och Karin Larsson, Metria
Ola Inghe, Naturvårdsverket
Anders Person, Skogsstyrelsen
Erik Liljas, SMHI 
 

Kontakt

 
Frågor angående fjärranalysdagarna, kontakta:
Göran Boberg, boberg@snsb.se
 

Senast uppdaterad: 29 maj 2009